Domina React: Mejores Prácticas para Diseñar Componentes de Alto Rendimiento_Itequia_developers team

Domina React: Millors Pràctiques per a Dissenyar Components d’Alt Rendiment

El món del desenvolupament web està avançant a una velocitat vertiginosa. En el cor de moltes de les aplicacions web més poderoses i atractives es troba React.js.

React, llibreria de JavaScript que ja hem vist en articles anteriors, és una de les biblioteques de JavaScript més populars per a construir interfícies d’usuari interactives i dinàmiques. Una de les principals característiques de React és el seu enfocament en la creació de components reutilitzables. Aquests components poden ser combinats per a construir aplicacions complexes.

No obstant això, crear components en React de manera efectiva i sostenible requereix seguir algunes millors pràctiques. En aquest article, ens submergirem en les profunditats de React. Explorarem les estratègies clau que t’ajudaran a crear components d’alt rendiment i a construir aplicacions més ràpides i fàcils de mantenir. Descobreix les millors pràctiques!

Mantenint la Coherència en els teus Components i Utilitzant Patrons de Disseny

React ofereix diverses maneres de crear components funcionals en una aplicació. Algunes d’aquestes inclouen funcions de fletxa, declaracions de funcions i expressions de funcions. Cadascuna d’aquestes formes és vàlida, però és fonamental mantenir la consistència en el teu codi en triar una convenció per a declarar els teus components.

La falta de coherència en la forma en què creguis els teus components pot dificultar la lectura del codi. Això es torna més problemàtic a mesura que el teu projecte creix i necessites realitzar manteniment.

És essencial seguir patrons de disseny per a mantenir el teu codi organitzat, fàcil de llegir i mantenir. Un dels patrons més importants és la separació de la lògica de presentació i la lògica de negoci en els components.

Això no sols millora la llegibilitat, sinó que també facilita les proves unitàries i permet fer canvis amb major facilitat.

Distingint entre la Lògica de Presentació i la Lògica de Negoci

 • Lògica de Presentació: Es refereix a la part del component que s’encarrega de com es veu i es presenta en la interfície d’usuari. Inclou elements JSX, estils i qualsevol cosa relacionada amb la representació visual del component.
 • Lògica de Negoci: Es refereix a la part del component que s’encarrega de les operacions i càlculs subjacents, com la manipulació de dades, anomenades a API i gestió de l’estat. Aquesta lògica és independent de com es representa el component.

Categorització en Contenidors i Components de Presentació

Aquest patró es basa en la idea de dividir els teus components en dues categories: contenidors i presentacions.

Els contenidors s’encarreguen de la lògica de negoci i de la gestió de l’estat. D’altra banda, els components de presentació se centren en com es veu i es representa la interfície d’usuari.

Això facilita la reutilització i la prova dels components de presentació sense preocupar-se per la lògica subjacent.

Millorant Components amb High Order Components (HOC)

Els HOC són funcions que prenen un component i retornen un nou component amb funcionalitat addicional. Això és útil per a agregar lògica comuna a diversos components.

 <!-- Arrow Functions -->

import React from 'react';
 
const MiComponente = () => {

 return <div>Mi Componente</div>;

};

export default MiComponente;

 

 

<!-- Function Declarations -->

import React from 'react';

function MiComponente() {

 return <div>Mi Componente</div>;

}

export default MiComponente;

 

<!-- Function Expressions -->

import React from 'react';

const MiComponente = function() {

 return <div>Mi Componente</div>;

};


export default MiComponente;

Promovent la Modularitat i Reutilització de Components

Un principi fonamental de React és la divisió de la interfície d’usuari en components petits i reutilitzables. Aquest enfocament promou la creació d’aplicacions més eficients i mantenibles en descompondre la interfície d’usuari en parts més petites i manipulables. Cada component ha de tenir una única responsabilitat i ser fàcil d’entendre. Aquesta modularitat no sols millora la llegibilitat del codi, sinó que també facilita la reutilització en diferents parts de l’aplicació, la qual cosa estalvia temps i esforç en el desenvolupament.

En dividir la teva interfície d’usuari en components petits, estàs seguint les millors pràctiques de desenvolupament en React. Això et permet construir aplicacions escalables i fàcils de mantenir. Cada component es converteix en una unitat independent que pot ser provada i millorada per separat, la qual cosa simplifica el procés de desenvolupament i depuració.

En lloc de tenir un arxiu de codi massiu que conté tota la lògica de la teva aplicació, pots crear una estructura modular de components que es comuniquen entre si a través de propietats (props). Cada component s’enfoca en una tasca específica i es converteix en una eina reutilitzable que pots aprofitar en diferents parts de la teva aplicació.

Beneficis del Principi de Responsabilitat Única en React

Domina React: Mejores Prácticas para Diseñar Componentes de Alto Rendimiento_Itequia

Un dels principis fonamentals en el desenvolupament d’aplicacions en React és el “Principi de Responsabilitat Única”. Aquest principi dicta que cada component en la teva aplicació ha de tenir una única responsabilitat, centrant-se en una funcionalitat o tasca específica. En seguir aquest principi, els components es tornen més reutilitzables, més fàcils d’entendre i menys propensos a errors. Vegem com aquest principi s’aplica en la creació de components en React.

Quan un component té una sola responsabilitat, s’obtenen diversos beneficis:

 • Reutilització: Els components es poden utilitzar en diferents parts de l’aplicació, ja que la seva funcionalitat és clara i específica.
 • Facilitat de Manteniment: Els components són més fàcils de mantenir perquè els canvis o correccions s’apliquen a una part específica de l’aplicació.
 • Llegibilitat: El codi és més llegible ja que els components tenen un propòsit clar i no fan múltiples tasques.
 • Depuració: Els errors són més fàcils de localitzar i solucionar quan un component té una única responsabilitat.

Exemple de Responsabilitat Única

Suposem que estàs construint una aplicació de comerç electrònic en React. Aquí tens un exemple de com s’aplica el principi de responsabilitat única:

 • Component “Producte”: Aquest component s’encarrega exclusivament de mostrar la informació d’un producte, com el seu nom, preu i descripció. No s’ocupa de les interaccions de compra ni de la gestió del carret de compres.
 • Component “Carret de Compres”: Aquest component es dedica únicament a gestionar els productes que s’agreguen o eliminen del carret de compres. No es preocupa per la representació visual dels productes.
 • Component “Botó de Compra”: Aquest component té l’única responsabilitat de manipular l’acció d’agregar un producte al carro.

Assegurant la Confiança amb Tipus de Propietats i Valors Predeterminats

És essencial definir propietats (tipus de propietats) i valors predeterminats (default props) per a garantir la confiabilitat dels teus components en React. Els prop types validen els tipus esperats de les props, la qual cosa permet detectar possibles errors de manera primerenca. D’altra banda, els default props proporcionen valors de suport si una prop no es passa explícitament, evitant comportaments inesperats.

És fonamental comprendre la diferència entre les props i l’estat en React. Les props són dades estàtiques que es passen entre components i són immutables, és a dir, no canvien dins del component. L’estat, d’altra banda, s’utilitza per a gestionar dades dinàmiques dins d’un component. Representa l’estat intern del component. Això li permet respondre a les interaccions de l’usuari, esdeveniments o canvis en la seva lògica interna.

Simplificant el Codi amb l’Estat Local

Si un component necessita mantenir un estat intern, és recomanable utilitzar l’estat local (useState). En lloc de l’estat global (Redux, Context) sempre que sigui possible. Això simplifica el codi i millora l’escalabilitat, ja que l’estat local està més delimitat i és més fàcil de manipular en components específics.

Garantint la Qualitat amb Proves en React

Les proves són fonamentals en el desenvolupament de components en React. Aquí tens algunes millors pràctiques a considerar:

 1. Utilitza Jest i Cypress
  Empra biblioteques com Jest i Cypress per a escriure proves unitàries i d’extrem a extrem. Jest és ideal per a lògica i funcions, mentre que Cypress és perfecte per a les interaccions de l’usuari.
 2. Prova Props i Estat
  Assegura’t que els teus components manegin correctament les props i l’estat. Això ajuda a identificar errors que poden passar desapercebuts en la interfície d’usuari.
 3. Prova les Interaccions de l’Usuari
  Verifica que els teus components manegin adequadament les accions i esdeveniments de l’usuari. Això garanteix una experiència d’usuari amigable i receptiva.
 4. Automatitza les teves Proves
  Automatitzar les proves assegura la consistència i prevé errors en futures actualitzacions.

Optimitzant el Rendiment amb React.memo i shouldComponentUpdate

Per a aconseguir rendiment, és essencial evitar renderitzacions innecessàries dels teus components. Dues tècniques clau per a aconseguir això són React.memo (per a components funcionals) i shouldComponentUpdate (per a components de classe).

React.memo per a Components Funcionals

Quan treballes amb components funcionals en React, React.memo és el teu aliat. Aquesta funció d’ordre superior (HOC) memoritza el resultat d’un component funcional i el retorna quan les props no han canviat. Això significa que si una part de la teva aplicació utilitza components que rares vegades canvien, pots usar React.memo per a evitar que es tornin a renderitzar innecessàriament.

shouldComponentUpdate per a Components de Classe

Per a components de classe en React, pots aprofitar el mètode shouldComponentUpdate per a controlar quan s’ha de realitzar una renderització. Aquest mètode rep les noves props i el nou estat com a arguments i retorna un valor booleà que indica si la renderització deu o no dur-se a terme.

<!-- REACT MEMO -->

import React from 'react';

const MyComponent = React.memo(({ data }) => {

 // Renderizado basado en las props data

 return <div>{data}</div>;

});


<!-- shouldComponentUpdate -->

import React, { Component } from 'react';

Avançant amb Confiança en el Món de React

En conclusió, en seguir aquestes millors pràctiques de disseny de components en React, estàs en el camí correcte per a crear aplicacions més sòlides, mantenibles i eficients. La modularitat, la responsabilitat única, el maneig adequat de props i estat, l’elecció d’un enfocament d’estilització coherent i la implementació de proves sòlides són fonamentals per a desenvolupar components d’alta qualitat.

David Villanueva – Software Developer at Itequia