EL PROCESO DE DISEÑO EFICIENTE: CÓMO CREAR SOLUCIONES CENTRADAS EN EL USUARIO Y ALINEADAS CON LOS OBJETIVOS COMERCIALES

El procés de disseny eficient: com crear solucions centrades en l’usuari i alineades amb els objectius comercials

El disseny eficient és un procés creatiu i sistemàtic que requereix planificació, recerca i execució precisa. És necessari un disseny efectiu en la creació de solucions user-friendly i alineades amb els objectius comercials. Aquest disseny involucra una sèrie de passos dissenyats que comencen amb una comprensió profunda del problema i acaben amb una iteració contínua per a aconseguir el disseny perfecte.

Recerca Profunda: el fonament del disseny eficient


La recerca és el fonament sobre el qual es construeix qualsevol projecte de disseny eficient. Abans de submergir-se en la creativitat i el procés de disseny en si, és fonamental invertir temps a comprendre completament el problema en qüestió. Això no sols implica mirar des de fora, sinó involucrar als usuaris des del principi.

  1. Recopilació de dades existents: El primer pas consisteix a reunir totes les dades rellevants que ja estiguin disponibles. Això podria incloure informes previs, estadístiques, recerques prèvies i fonts d’informació relacionades amb el projecte. La idea és tenir una visió completa de la situació actual i problemes o desafiaments identificats en el passat.
  2. Identificació de deute tècnic i problemes de disseny: Durant aquesta fase, es realitza una auditoria per a identificar deute tècnic i problemes de disseny que poden haver sorgit en projectes o versions anteriors de la solució.
  3. Exploració d’organigrames i estructura organitzativa: Comprendre l’estructura organitzativa és important per a assegurar-se que el disseny s’alineï amb les estructures internes. Això podria incloure la identificació de nivells de gestió, fluxos de comunicació i àrees de responsabilitat.


Establir les Expectatives Correctes: disseny eficient amb metes clares

La fase d’establir expectatives adequades és un pas crític en qualsevol procés de disseny efectiu. Aquí, no sols es tracta de definir objectius i metes realistes, sinó de reconèixer i abordar les limitacions i desafiaments potencials del projecte. A més, és fonamental construir una xarxa de suport sòlida tant dins com fora de l’equip de disseny.

El primer aspecte crucial d’aquest pas és la definició d’objectius clars i assolibles per al projecte de disseny. Això inclou identificar el que s’espera aconseguir al final del procés. Objectius que poden variar segons el projecte i incloure metes com augmentar la retenció, millorar la usabilitat o impulsar les conversions. En establir metes concretes, l’equip de disseny té una direcció clara i un punt de referència per a mesurar l’èxit.

Tan important com definir objectius és reconèixer les limitacions i desafiaments que poden sorgir durant el projecte. Això podria incloure restriccions de temps, pressupost o recursos. En ser conscients d’aquestes limitacions des del principi, l’equip de disseny pot prendre decisions informades i ajustar les expectatives en conseqüència. A més, l’anticipació de desafiaments potencials permet la planificació d’estratègies de mitigació.

Col·laboració i Disseny Participatiu: disseny eficient a través de la col·laboració

La col·laboració i el disseny participatiu són elements crucials que infonen vida i profunditat a qualsevol procés de disseny. Aquestes pràctiques enriqueixen la visió de l’equip de disseny i empoderen a tots els stakeholders, fins i tot als quals es passen per alt.

Construir Ponts entre Disseny i Desenvolupament

El disseny no és una tasca que pugui dur-se a terme en aïllament. Involucrar a totes les parts interessades des del principi és essencial. No sols a dissenyadors i desenvolupadors, sinó també a parts interessades internes i externes. Com ara, gerents de producte, experts en dominis específics i, el més important, els usuaris finals del producte o servei. Cada veu aporta una perspectiva única que pot enriquir el procés de disseny i millorar el resultat final.

Una part fonamental de la col·laboració i el disseny participatiu és parar esment a les veus que sovint es passen per alt. Això pot incloure a aquells usuaris que poden tenir necessitats especials o que no s’ajusten al perfil típic.

En donar veu a aquestes veus oblidades, l’equip de disseny pot crear solucions més inclusives i efectives. Això podria requerir la realització de recerques addicionals i la implementació d’enfocaments de disseny universal.

La col·laboració no sols es tracta d’escoltar, sinó també de fomentar la creativitat col·lectiva. Reunir dissenyadors, desenvolupadors i altres parts interessades en sessions de pluja d’idees pot generar idees innovadores i solucions creatives. Aquestes sessions poden abordar desafiaments específics del disseny o explorar oportunitats per a millorar l’experiència de l’usuari.

Validar amb usuaris finals

El disseny participatiu no estaria complet sense la validació dels usuaris finals. Al llarg del procés, és fonamental realitzar proves d’usabilitat i obtenir comentaris directament dels usuaris. Això garanteix que les solucions siguin veritablement centrades en l’usuari i resolguin els problemes reals que enfronten.

La col·laboració i el disseny participatiu no sols enriqueixen el procés de disseny, sinó que també ofereixen una sèrie de beneficis tangibles. Aquests inclouen:

  • Solucions més completes i efectives.
  • Major acceptació per part dels usuaris finals.
  • Major probabilitat d’èxit del projecte.
  • Foment de la creativitat i la innovació.
  • Millora de la comunicació i la comprensió entre equips.


Esbossos i Prototips: disseny eficient amb visualitzacions tangibles

L’etapa d’esbossos i prototips és essencial per a aconseguir un disseny eficient. Després d’establir una comprensió sòlida del problema i la direcció del disseny, és hora de donar vida a les idees i conceptes prèviament discutits.

Una de les principals funcions de l’etapa d’esbossos i prototips és transformar les idees abstractes en representacions visuals. L’etapa d’esbossos i prototips no és un procés estàtic. És una oportunitat per a iterar i refinar idees. Els dissenyadors poden crear múltiples iteracions d’esbossos i prototips per a explorar diferents enfocaments i solucions. La retroalimentació de l’equip de disseny i de les parts interessades és fonamental en aquesta fase per a identificar àrees de millora.

La fase d’esbossos i prototips es tracta de crear imatges i prendre decisions informades. Els resultats de les proves amb usuaris i el feedback de l’equip de disseny ajuden a decidir sobre el disseny final. Això redueix la probabilitat d’errors costosos en etapes posteriors del projecte.

Una part important de la fase de *prototipado és la realització de proves amb usuaris. Els prototips, que poden variar des d’esbossos fins a prototips, permeten als usuaris interactuar amb el disseny. Això proporciona informació valuosa sobre la usabilitat, l’experiència de l’usuari i la identificació de possibles problemes.


Establiment de KPI: disseny eficient orientat a resultats

EL PROCESO DE DISEÑO EFICIENTE: CÓMO CREAR SOLUCIONES CENTRADAS EN EL USUARIO Y ALINEADAS CON LOS OBJETIVOS COMERCIALES - KPIS

L’establiment d’indicadors clau de rendiment (*KPI) de disseny és essencial per a mesurar l’èxit i l’eficiència del disseny. Aquests KPI actuen com un pont crucial entre la creativitat del disseny i els resultats mesurables.

Vinculació de Disseny i Objectius Comercials: Un dels desafiaments més grans en disseny és garantir que la creativitat i l’estètica s’alineïn amb els objectius comercials. Els KPI de disseny actuen com un pont estratègic que connecta aquestes dues dimensions aparentment dispars. En establir KPI de disseny, s’estableix una connexió directa entre l’execució visual i la consecució de metes comercials. Això significa que el disseny ja no és només una expressió artística, sinó un mitjà per a aconseguir resultats tangibles.

Mesurament de l’Èxit del Disseny: Els KPI de disseny són eines de mesurament que permeten avaluar objectivament l’èxit del disseny. Aquests indicadors poden variar segons el projecte i els objectius, però sovint inclouen mètriques d’usabilitat, eficiència, satisfacció i conversió. En establir KPI clars, es crea una base per a avaluar si el disseny compleix amb els seus objectius i per a identificar àrees que requereixen millores.

Enfocament en Resultats Mesurables: Els KPI de disseny posen un fort enfocament en resultats mesurables. Això significa que el disseny ja no es tracta només d’aspecte i sensació, sinó del seu impacte real en l’operació i l’èxit d’un negoci o projecte.

Els KPI de disseny aporten beneficis tangibles al procés de disseny i al negoci en general. En alinear la creativitat del disseny amb els objectius comercials i mesurar l’èxit de manera objectiva, es maximitza el valor del disseny com una eina estratègica. Això no sols porta a solucions de disseny més efectives, sinó que també demostra l’impacte real del disseny en els resultats comercials.

Disseny Iteratiu: perfeccionant solucions centrades en l’usuari

El disseny iteratiu és un mètode eficient per a perfeccionar el disseny. Aquest procés dinàmic impulsa la millora contínua en permetre que les idees evolucionin, es provin i s’optimitzin en cicles repetits.

Es basa hipòtesis constants. Els dissenyadors formulen suposicions sobre com funcionarà una solució de disseny i creen prototips per a representar aquestes idees. Aquests prototips actuen com a punts de partida per a la validació.

Una part fonamental del procés de disseny iteratiu és la col·laboració estreta entre dissenyadors i desenvolupadors. Mentre que els dissenyadors milloren la *UI, els desenvolupadors poden treballar en la implementació. Aquesta sincronització permet una transició fluida de la fase de disseny a la de desenvolupament i garanteix que les idees es tradueixin eficaçment en solucions funcionals.

Refinament Continu: El disseny iteratiu és sinònim de refinament continu. A mesura que es recopilen dades i feedback dels usuaris, els dissenyadors poden detectar àrees que necessiten millora i ajustar el disseny. Aquest enfocament adaptable assegura que el disseny evolucioni per a satisfer les necessitats canviants dels usuaris.

Minimització d’Errors Costosos: Un dels beneficis del disseny iteratiu és la seva capacitat per a identificar i corregir problemes abans que es converteixin en fallades en etapes posteriors del projecte. En provar i refinar les idees, es redueixen els riscos d’implementar solucions que no compleixin amb els objectius o que requereixin modificacions substancials en etapes avançades.


Mesurament Continu de la Qualitat del Disseny: assegurant l’excel·lència


El mesurament continu de la qualitat del disseny és un aspecte essencial de qualsevol procés de disseny efectiu. No n’hi ha prou amb crear una solució de disseny; és fonamental assegurar-se que aquesta compleixi amb els estàndards més alts de qualitat i eficàcia.


Avaluar el Rendiment en Temps Real

El mesurament continu permet avaluar el rendiment del disseny constantment. Això implica el seguiment de mètriques clau, com les taxes d’èxit, els temps de finalització i les taxes d’error. Aquestes mètriques ofereixen informació valuosa sobre l’eficàcia del disseny i permeten prendre mesures immediates en cas de problemes.

El mesurament continu s’estén a aspectes clau: l’accessibilitat i la sostenibilitat.

Accessibilitat: garanteix que el disseny sigui utilitzable per totes les persones, independentment de les seves capacitats físiques o cognitives.

Sostenibilitat: es refereix a la capacitat del disseny per a mantenir-se i evolucionar amb el temps. Avaluar aquests aspectes de manera contínua és essencial per a garantir que el disseny sigui inclusiu i perduri a llarg termini.

El feedback d’usuaris i les mètriques s’analitzen i es detecten àrees de millora. En lloc de dependre de suposicions o intuïcions, les decisions es prenen de manera informada i recolzades per evidència concreta.


Claredat en la Responsabilitat

L’assignació de propietaris a elements clau del disseny garanteix claredat sobre qui és responsable de cada aspecte del disseny. Per exemple, si és un lloc web, l’equip de cerca pot garantir la qualitat dels resultats. Aquesta assignació evita malentesos i assegura que cada part del disseny tingui algú responsable de la seva qualitat i manteniment.


Alineació amb Objectius Empresarials

Els KPI de disseny, que esmentem anteriorment, juguen un paper important en el mesurament continu. Aquests indicadors clau de rendiment es connecten directament amb els objectius comercials i ajuden a assegurar que el disseny estigui alineat amb l’estratègia empresarial. El mesurament continu garanteix que el disseny estigui contribuint de manera efectiva a la consecució d’aquests objectius.


Garantia de Qualitat


L’establiment de propietat i governança és una garantia de qualitat. En designar propietaris i establir criteris d’avaluació, s’assegura que cada part del disseny compleixi amb els estàndards de qualitat desitjats. Això contribueix a l’èxit general del projecte i assegura que els objectius es compleixin de manera efectiva.

El Disseny com a Procés Dinàmic

El disseny és inherentment dinàmic i sempre està en evolució. Les necessitats dels usuaris canvien amb el temps, i la tecnologia avança ràpidament. El Refinament Continu reconeix aquesta dinàmica i abraça la idea que el disseny mai es completa per complet. En canvi, és un procés continu d’adaptació i millora.

Cultura d’Aprenentatge i Millora

El Refinament Continu també promou una cultura d’aprenentatge i millora dins de l’equip i l’organització en el seu conjunt. Quan s’accepta que sempre hi ha espai per a millorar, es fomenta la innovació i la col·laboració. Cada membre de l’equip es converteix en un agent actiu en la cerca de l’excel·lència en el disseny.

El procés de disseny és un viatge sense fi cap a l’excel·lència. A mesura que es llancen nous components i recorreguts d’usuari, se sotmeten a proves exhaustives amb els usuaris reals. Els resultats d’aquestes proves es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen per a informar la pròxima iteració del disseny.

EL PROCESO DE DISEÑO EFICIENTE: CÓMO CREAR SOLUCIONES CENTRADAS EN EL USUARIO Y ALINEADAS CON LOS OBJETIVOS COMERCIALES


Perspectives i Desafiaments: El que Ve Després

El disseny eficient és el camí cap a solucions reeixides que marquen la diferència. Des de la recerca inicial fins al mesurament continu de la qualitat del disseny, aquest procés dinàmic s’enfoca a satisfer les necessitats dels usuaris i aconseguir els objectius comercials.

Si estàs llest per a fer el següent pas en la millora de les teves solucions de disseny o desitges conèixer més sobre com podem ajudar-te a aconseguir dissenys eficients i efectius, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Som aquí per a col·laborar amb tu en el camí cap a solucions de disseny que destaquen. Esperem saber de tu aviat!

David Villanueva – Software Developer at Itequia