MICROSERVICIOS: UNA REVOLUCIÓN EN LA ARQUITECTURA DE APLICACIONES_Itequia

Microserveis, una revolució en l’arquitectura d’aplicacions

Imagina’t al cor del desenvolupament d’una aplicació empresarial crítica. T’enfrontes al desafiament constant de fer canvis ràpids, freqüents i fiables per mantenir el ritme en un entorn empresarial en constant evolució. La solució que busques no només ha de ser àgil, sinó també capaç d’adaptar-se a les demandes canviant del negoci. Aquí és on entren en joc els microserveis, una revolució en l’arquitectura d’aplicacions.

Descodificant els Microserveis

Els microserveis, o arquitectura de microserveis, són un estil arquitectònic que redefineix com estructuram i desenvolupam aplicacions. El seu ràpid creixement a la indústria del programari es deu a avantatges pràctiques que enfronten els desafiaments del desenvolupament empresarial modern.

En aquest article, explorarem tant la teoria com els passos pràctics per incorporar els microserveis en el desenvolupament d’aplicacions crítiques per al negoci.

Microservicios_Descifrando los Microservicios_Itequia

Avantatges Tangibles dels Microserveis

Dins del riu d’avantatges que ofereixen els microserveis, destaquen aspectes vitals per a l’èxit en el desenvolupament:

 • Escalabilitat i Flexibilitat: Els microserveis permeten a les organitzacions escalabilitzar i adaptar les seves aplicacions de manera més eficient, la qual cosa és fonamental en un entorn empresarial en constant canvi.
 • Desplegament Independent: La capacitat de desplegar serveis de manera independent facilita la implementació contínua i l’entrega ràpida de noves característiques i correccions d’errors.
 • Millora en la Resiliència: Els microserveis poden ser dissenyats per ser resistents a fallades, augmentant la fiabilitat de les aplicacions en un món on la disponibilitat és crucial.
 • Facilita la Col·laboració: L’organització en equips petits i multifuncionals fomenta la col·laboració i la presa de decisions més àgils. 
 • Adaptació a la Núvol: Els microserveis són ideals per a aplicacions a la núvol, ja que es poden implementar i escalabilitzar de manera eficient en entorns de núvol.
 • Tecnologies i Eines Específiques: La comunitat de desenvolupament ha creat una sèrie d’eines i tecnologies específiques per treballar amb microserveis, la qual cosa ha simplificat la seva adopció.

L’arquitectura de microserveis permet a una organització lliurar aplicacions grans i complexes de manera ràpida, freqüent, fiable i sostenible. Això és essencial per competir i tenir èxit en el món actual.

Passos per al Desenvolupament d’Aplicacions amb Microserveis

El desenvolupament d’una aplicació basada en microserveis implica un enfocament específic que es diferencia de les arquitectures monolítiques tradicionals.

1 Descobrir les operacions del sistema

El primer pas del procés consisteix a identificar i definir les operacions que el sistema ha de realitzar. Una operació del sistema és una acció específica que pot ser invocada o executada per l’aplicació. En una aplicació de comerç electrònic, les operacions podrien abastar accions com crear un nou client, generar una comanda de compra, cancel·lar una comanda o cercar l’historial de comandes d’un client. Cadascuna implica la manipulació de dades i entitats comercials.

2 Definir subdominis

Identificació i delimitació d’àrees específiques de funcionalitat. Cada subdomini representa una part clarament definida de la funcionalitat del negoci. Aquests subdominis són sovint gestionats per equips petits i autònoms. En una aplicació de comerç electrònic, els subdominis podrien ser “Gestió de Clients”, “Gestió de Comandes”, “Inventari” i “Facturació”. Cada subdomini es centraria en una part específica del negoci amb la seva pròpia lògica i dades associades.

3 Dissenyar serveis i les seves col·laboracions

El tercer pas del procés implica el disseny dels serveis i la definició de com col·laboraran entre ells. Aquí, els subdominis prèviament definits es grupen per formar serveis independents, i s’estableixen patrons de col·laboració entre aquests serveis.

En aquest pas, hi ha diversos patrons de col·laboració que es poden utilitzar, com ara Saga, API Composition o CQRS (Command Query Responsibility Segregation).

4 Avaluar l’arquitectura de microserveis

S’ha d’avaluar l’arquitectura de microserveis un cop dissenyada per identificar possibles problemes o reptes arquitectònics. Aquesta avaluació és crucial per assegurar que l’arquitectura satisfaci els requisits de l’aplicació i sigui efectiva en la pràctica.

Alguns exemples de problemes arquitectònics comuns inclouen:

 • Manca d’autonomia dels equips: Si diversos equips han de col·laborar constantment en un sol servei, això pot limitar l’autonomia dels equips i dificultar el desenvolupament independent.
 • Canvi en bloqueig: Si els serveis estan fortament acoblats i els canvis en un afecten altres, l’arquitectura pot tornar-se difícil de mantenir.
 • Baixa disponibilitat i alta latència: Si les operacions requereixen moltes crides a través de la xarxa entre diversos serveis, pot resultar en una baixa disponibilitat i alta latència.

Quan utilitzar i quan evitar els microserveis en l’arquitectura de programari 

Els microserveis són una arquitectura efectiva en moltes situacions, però no són la solució adequada per a tots els casos. Aquí hi ha algunes pautes per a quan utilitzar i no utilitzar microserveis:

Quan utilitzar microserveis:

microservicios sí

Escalabilitat i Agilitat

Utilitza microserveis quan necessitis escalabilitzar i desplegar parts específiques d’una aplicació de manera independent i àgil. Això és beneficiós quan es requereix una resposta ràpida a les demandes canviant del negoci.

Equips Petits i Autònoms

Els microserveis funcionen bé quan tens equips petits i autònoms que poden assumir la responsabilitat d’un servei específic. Cada equip és propietari del seu microservei i pot desenvolupar-lo i mantenir-lo de manera independent.

Diversitat Tecnològica

Si la teva aplicació necessita utilitzar diferents tecnologies o marcs de treball per a parts diferents de l’aplicació, els microserveis permeten aquesta diversitat tecnològica al encapsular-la en serveis separats.

Facilitat de Desplegament Continu

Els microserveis són ideals per a aplicacions que poden beneficiar-se del desplegament continu. Això permet una implementació ràpida i freqüent de canvis.

Escalabilitat Individual

Quan diferents parts de la teva aplicació requereixen escalabilitat individual, els microserveis permeten afegir o reduir recursos segons sigui necessari per a cada servei.

Quan no utilitzar microserveis:

Microservicios no

Aplicacions Simples

Per a aplicacions petites o senzilles, l’adopció de microserveis pot ser innecessària i afegir complexitat innecessària.

Recursos Limitats

Si tens recursos limitats, com personal tècnic o capacitat d’administració, la gestió de molts microserveis pot ser aclaparadora.

Poca Experiència a l’Equip

Si el teu equip no té experiència en el disseny i manteniment d’arquitectures de microserveis, pot ser una mala idea adoptar-los sense una corba d’aprenentatge adequada.

Alt Acoblament Inicial

Si les parts de la teva aplicació estan altament acoblades al inici del projecte, pot ser més eficient començar amb una arquitectura monolítica i considerar la migració a microserveis quan l’aplicació creixi i evolucioni.

Requisits de Rendiment Baixos:

Si no tens requisits estrictes de rendiment, escalabilitat i desplegament continu, una arquitectura monolítica pot ser més senzilla i adequada.

Exemples d’Èxit

Microservicios_Ejemplos-de-Exito_Itequia

Un exemple d’èxit d’una empresa que utilitza microserveis és Netflix. Netflix, com a servei de transmissió de contingut en línia, ha transformat la manera com les persones gaudeixen de pel·lícules i programes de televisió. Aquí tenim algunes raons per les quals l’enfocament de microserveis ha estat fonamental per a l’èxit de Netflix:

 • Modularitat: Els programes de programari més grans es divideixen en microserveis més petits, cadascun amb el seu propi conjunt de responsabilitats. Aquesta modularitat facilita el desenvolupament, el manteniment i l’escalabilitat de l’aplicació. 
 • Independència d’Escalabilitat: En utilitzar microserveis, Netflix pot escalabilitzar diferents parts de la seva aplicació de manera independent segons la demanda. Això s’aconsegueix mitjançant l’escalat horitzontal i la partició de càrregues de treball.
 • Aïllament i Tolerància a Fallades: Si un microservei no funciona correctament o retarda les sol·licituds del sistema, els enginyers poden aïllar ràpidament aquest component sense afectar els altres. Això garanteix un servei sense interrupcions i permet una major tolerància a fallades.
 • Seguiment i Monitoratge: Amb una arquitectura basada en microserveis, és possible fer un seguiment i monitoratge detallat de cada component de programari individual. Això és essencial per garantir un rendiment òptim i resoldre problemes de manera eficaç.

En resum, l’arquitectura de microserveis de Netflix destaca per la seva capacitat de modularitat i independència d’escalabilitat. Això possibilita un servei de transmissió de contingut en línia a gran escala, garantint una experiència sense interrupcions i una innovació ràpida en un entorn tecnològic en constant evolució.

Conclusió

En conclusió, els microserveis ofereixen avantatges notables com escalabilitat, agilitat i resiliència. Tanmateix, també plantejen reptes en termes de complexitat de gestió i acoblament. Decidir adoptar aquesta arquitectura requereix una avaluació exhaustiva de les necessitats del projecte i la capacitat de l’equip. No és una solució universal, essent essencial considerar la idoneïtat dels microserveis segons la complexitat, l’abast i els recursos disponibles. Una decisió informada assegurarà un enfocament arquitectònic efectiu i exitós.

Per explorar més sobre el món dels microserveis i considerar-los una opció en el desenvolupament, recomanem visitar https://microservices.io/. Ofereix una àmplia gamma de recursos, des de patrons arquitectònics i articles informatius fins a pautes per a l’adopció, la refactorització i les estratègies de proves.

Ariadna Aldeguer – Software Developer at Itequia