Comprendre les etapes del cicle de vida dels esdeveniments a JavaScript

Per comprendre com funcionen, hem d’explorar el cicle de vida de JavaScript dins del context del Model d’Objectes de Document (DOM).